سرفصل دوره 3D Max مقدماتی
آشنايي با محيط 3d max :
آشنايي با محيط - 3d max
آشنايي با - viewport ها
كار با پنل هاي فرمان -
آشنايي با ابزارهاي كنترلي -
مديريت فايل ها -
عمليات - hold و fetch
- Import و export كردن به يک سكانس
1
تنظيم محيط كار و شيوه هاي نمايش صحنه:
نحوه انتخاب يک - viewport
آشنايي با ابزارهاي تغيير - viewport
- Rotate و zoom و maximize كردن يک viewport
تغيير فيلد يک - view
- Hide و freez كردن اجسام
استفاده از - grid و تغيير واحدهاي اندازه گيري
استفاده از - snap
2
ساخت اشيا در 3d max :
مفاهيم اوليه رسم اجسام - standard primitive
نحوه رسم كره، مكعب، استوانه، - chamfer box
رسم اجسام با استفاده از صفحه كليد -
نحوه رسم اشكال دوبعدي، رسم خط، كمان، دايره -
نحوه استفاده از متن -
آشنايي با ساخت - mesh و spline
تغيير رنگ و نام اجسام -
آشنايي با رندر كردن
3
روش هاي مختلف انتخاب اشيا:
انواع روش هاي انتخاب -
نحوه انتخاب چند شي با هم -
نحوه انتخاب به صورت گروهي -
نحوه انتخاب معكوس -
نحوه انتخاب با نام -
روش گروه بندي و قفل كردن گروه
4
كردن اشيا:
آشنايي با مفهوم - transform و coordinate كردن سيستم
آشنايي با سيستم هاي مختصات كردن سيستم -
آشنايي با سيستم هاي مختصات - 3d max
نحوه كار با دكمه هاي - axis constraints
روش تغيير محل نقطه قطب -
تغيير مركز دوران و روش تغيير مقياس -
- Aligning ، cloning و mirroring اجسام
ساخت آرايه و كار با آنها -
نحوه كار با لايه ها
5
ساخت انيميشن:
آشنايي بامفهوم و كاربرد انيميشن و پارامترهاي انيميشن -
تغيير محيط كار - 3d max به مد animate
آشنايي با پنجره - time configuration
تغيير مقياس زمان -
تنظيم سرعت اجراي فريم ها -
نحوه - transform كردن انيميشن
اجراي معكوس انيميشن و آشنايي با - cycle كردن
انتخاب مسير حركت -
كار با ابزار - link و آشنايي با نحوه استفاده از linking سلسله مراتبي
كار با شي - dumm
6
استفاده از مواد و نقوش:
كاربرد مواد ونقوش -
آشنايي با پنجره - material editor
آشنايي با كتابخانه پيش فرض - 3ds max
نسبت دادن مواد به اجسام -
تعيين درخشندگي مواد -
كار با - map
انواع فرمت هاي گرافيكي براي ساخت نقوش -
روش ساخت انعكاس ها و سطوح آينه اي -
نمايش تصوير در وجوه هندسي -
ايجاد جلوه كارتوني
7