سرفصل دوره 3D Max مقدماتی وپیشرفته
آشنايي با محيط 3d max :
آشنايي با محيط - 3d max
آشنايي با - viewport ها
كار با پنل هاي فرمان -
آشنايي با ابزارهاي كنترلي -
مديريت فايل ها -
عمليات - hold و fetch
- Import و export كردن به يک سكانس
1
تنظيم محيط كار و شيوه هاي نمايش صحنه:
نحوه انتخاب يک - viewport
آشنايي با ابزارهاي تغيير - viewport
- Rotate و zoom و maximize كردن يک viewport
تغيير فيلد يک - view
- Hide و freez كردن اجسام
استفاده از - grid و تغيير واحدهاي اندازه گيري
استفاده از - snap
2
ساخت اشيا در 3d max :
مفاهيم اوليه رسم اجسام - standard primitive
نحوه رسم كره، مكعب، استوانه، - chamfer box
رسم اجسام با استفاده از صفحه كليد -
نحوه رسم اشكال دوبعدي، رسم خط، كمان، دايره -
نحوه استفاده از متن -
آشنايي با ساخت - mesh و spline
تغيير رنگ و نام اجسام -
آشنايي با رندر كردن
3
روش هاي مختلف انتخاب اشيا:
انواع روش هاي انتخاب -
نحوه انتخاب چند شي با هم -
نحوه انتخاب به صورت گروهي -
نحوه انتخاب معكوس -
نحوه انتخاب با نام -
روش گروه بندي و قفل كردن گروه
4
كردن اشيا:
آشنايي با مفهوم - transform و coordinate كردن سيستم
آشنايي با سيستم هاي مختصات كردن سيستم -
آشنايي با سيستم هاي مختصات - 3d max
نحوه كار با دكمه هاي - axis constraints
روش تغيير محل نقطه قطب -
تغيير مركز دوران و روش تغيير مقياس -
- Aligning ، cloning و mirroring اجسام
ساخت آرايه و كار با آنها -
نحوه كار با لايه ها
5
ساخت انيميشن:
آشنايي بامفهوم و كاربرد انيميشن و پارامترهاي انيميشن -
تغيير محيط كار - 3d max به مد animate
آشنايي با پنجره - time configuration
تغيير مقياس زمان -
تنظيم سرعت اجراي فريم ها -
نحوه - transform كردن انيميشن
اجراي معكوس انيميشن و آشنايي با - cycle كردن
انتخاب مسير حركت -
كار با ابزار - link و آشنايي با نحوه استفاده از linking سلسله مراتبي
كار با شي - dumm
6
استفاده از مواد و نقوش:
كاربرد مواد ونقوش -
آشنايي با پنجره - material editor
آشنايي با كتابخانه پيش فرض - 3ds max
نسبت دادن مواد به اجسام -
تعيين درخشندگي مواد -
كار با - map
انواع فرمت هاي گرافيكي براي ساخت نقوش -
روش ساخت انعكاس ها و سطوح آينه اي -
نمايش تصوير در وجوه هندسي -
ايجاد جلوه كارتوني
7
اصلاح اجسام:
آشنايي با مفهوم و كاربرد - modify
آشنايي با امكانات برگه - modify
بكار گيري - geo metric modifiers
نحوه استفاده از - modifiers stack و ويرايش آن
نحوه - displace كردن surface ها
نحوه استفاده از - deformation بصورت free form
كار با دستورات - xform
نحوه - altering يک surface complexity
آشنايي با نحوه كنترل رندر كردن - face
شيوه هاي ويرايش - spline
8
روش هاي پيشرفته ويرايش:
روش هاي كلي ويرايش اجسام -
نحوه انتخاب قسمتي از حجم يک جسم و - transform آن
آشنايي با اصلاح - sub object
نحوه - transform يک sub object
نحوه ويرايش يک - mesh
كار با - editable mesh و نحوه همسوسازي اشياي فرعي
حذف و ايجاد اجزاي جديد در - editable mesh
تكنيک هاي جديد ويرايش - spline
گرد كردن و پخ زدن گوشه هاي يک - spline
انجام عمليات بولي روي - spline
9
ايجاد اجسام مركب) compound :)
ايجاد اجسام مركب با استفاده از عمليات بولي -
آشنايي با عملوند هاي بولي در متحرك ساز -
ساخت يک - connect براي اشيا
ساخت - scatter براي اشيا
نحوه استفاده از - shape merge
ساخت - trrain
ساخت اشياي - conform
ساخت يک جسم - loft وتنظيم آن
ويرايش يک - loft
نحوه ساخت انيميشن براي شي - loft
10
كار با دوربين:
مقدمه اي بر استفاده از دوربين -
آشنايي با دوربين هاي آزاد و هدف دار -
معرفي نحوه تنظيم دوربين ها -
اصول استقرار دوربين ها -
آشنايي با ابزار كنترل دوربين -
متحرك كردن دوربين
11
كار با نور:
مقدمه اي بر استفاده از نور -
نحوه ساخت نور -
آشنايي با نورهاي جهت دار و نورافكن -
شبيه سازي نور خورشيد -
تنظيم مشخصات نورها -
كار با نورهاي يک - viewport
12
سايه ها، جلوه هاي ويژه و رندر سازي:
آشنايي با انواع سايه -
ساخت - shadow
نحوه ايجاد تصاوير زمينه -
آشنايي با جلوه ويژه مه، ايجاد چند لايه مه، نحوه ايجاد مه حجمي -
نحوه ايجاد جلوه آتش -
رندر كردن با - background
اعمال تنظيمات روي تصوير رندر شده -
روش هاي رندر كردن صحنه -
نحوه افزودن - effect از نوع background و atmosphere
رندر كردن - effect
مشاهده فايل ذخيره شده -
ذخيره كار روي - cd
13