سرفصل دوره ++ C مقدماتی


زبان هاي برنامه نويسي –
برنامه نويسي ساخت يافته وشی ء گرا –
معرفی ++C-
ساختار كلي برنامه نويسي C++
نوشتن يک برنامه ساده(چاپ ساده یک عبارت )
آشنايي با كامپايلر C++

 

1


انواع داده هاي پايه –
معرفي متغيرها –
عملگرها و تقدم آن ها –
كلمات کلیدی و شناسه هاي C++
آشنايي با cin و cout

 

2


تابع – آرگومان توابع – بازگرداندن مقادير – شكل كلي توابع

 

3


متغير ها – معرفي ميدان ديد – ثابت ها – مقدار دهي اوليه – تبديل انواع به هم
آرايه ها – آرايه هاي چند بعدي – مقدار اوليه آرایه ها –
رشته ها
جداول رشته اي

 

4


اشاره گر ها
عملگر* و &
اعمال محاسباتی روی اشاره گرها
آرایه ها و اشاره گرها
اشاره گر به اشاره گر
اشاره گر و پارامترها

 

5


دستورات كنترلي – دستور if بلوك هاي كد - – عملگره اي شرطی–
دستور if – دستور switch –
حلقه for – حلقه while حلقه do – حلقه های تو درتو
دستور break – continue

 

6


دستور return- مقادير بازگشتي توابع – - void بازگرداندن اشاره گرها -تابع Main
ارسال مقادير به تابع ر ارسال آرايه ها به توابع ر آرگومان ها--prototype

 

7


فراخوانی ازطریف مقدار وفراخوانی از طریق reference وبازگرداندن reference ر
سربارگذاري توابع ر تابع با مقادير پيش فرض ر اشاره گر به تابع

 

8


ساختارها ر آرايه اي از ساختارها ر
ساختارها و توابع (ارسال و مقدار بازگشتی )
ر اشاره گر به ساختار
reference به ساختار ر
ساختارهای تودرتو ر bit field ر union ر enum

 

9