سرفصل دوره VB مقدماتی

معرفي نرم افزار : پنجره هاي Project - Properties - Tool box -FormLayout

1
معرفي MSDN و طريقه استفاده از آن به عنوان يک راهنماي كامل نرم افزار 2
بحث در ارتباط با برنامه هاي شئ گرا و نحوه نگرش به برنامه 3
نحوه ايجاد يک پروژه در VB و ذخيره سازي و اجراي آن 4


استفاده از كنترل هاي Tool box استاندارد:
- تعريف خصوصيات موجود هر كنترل و نحوه تنظيم آن در هنگام طراحي و
همچنين نحوه تغيير خصوصيات كنترل در هنگام اجراي برنامه
- آشنايي با رويدادهاي موجود براي كنترل و نحوه استفاده از آن
- نحوه كدنويسي براي رويداد هر كنتر

 

5

آشنايي با نحوه استفاده از كنترل هاي ديگر مانند:


Common dialog (save-font-open-color)
- Image list
- Rich text Box
- Tool bar
- Status Bar

6


كار با فايل ها، خواندن و نوشتن در فايل :
- فايل هاي ترتيبي
- فايل هاي تصادفي

 

7


گرافيك:
- تعريف دستگاه مختصات
- نحوه Scale كردن فرم و يا Picture Box
- نحوه ترسيم نقطه ر دايره ر خط ر مستطيل يا مربع


8


كار با صفحه كليد و ماوس:
- ماوس شامل: Click – DbleClick - Mouse move – Mouse Up – Mouse Down
- استفاده از دكمه هاي ماوس در برنامه
- صفحه كليد شامل: Keyup - Keypress – KeyDown

 

9


آشنايي با توابع داخلي برنامه:Left$ - Mid $ - LTrim $ - Rtrim$ –Trim $ - Instr- Chrl Asc, Right $ – Val – Str $
توابع تبديل: CDbl - Clng

 

10


طراحي منو
نحوه ايجاد منو
منوهاي بازشونده

 

11
تابع InPut Box , Msg Box 12


تعريف انواع داده ها توضيح – Public - Static – Dim و...
- Integer
- Strirg
- Variant

 

13
نحوه تعريف تابع Function و زير روال Subroutin 14


روش هاي تصميم گيري در برنامه:
ساختار - If / Then Else - Do Until / Loop
- If / Then Eles if - For / Next
- While / Wend - Select Case
- Do while / Loop

 

15
بحث مربوط به خطايابي يا Error Handling 16
مبحث انواع فرم 17


مباحث اضافي شامل:
- نحوه ايجاد برنامه به فرم Setup
- رجيستركردن فايلهاي Ocx وبحث دررابطه با Ocx ها
Example- هاي موجود در VB

 

18
آشنايي اوليه با برنامه نويسي مرتبط با بانک اطلاعاتي 19
آشنايي اوليه با استفاده از كنترل ADO 20