سرفصل دوره Autocad مقدماتی وپیشرفته
آشنايي با نقشه كشي و طراحي همراه با معرفي نرم افزار اتوكد: محيط، نحوه اجرا
كردن فرمان ها، ورود مختصات
1
دستورات ترسيمي اشياء: Multiline , Ld solid , Pline , Rectangle Polygon , Dont , Ellipse , Arc , Point , Circle , Line 2
دستورات ويرايش اشياء: Arrag, Explode lenghts, Chamfer, Fillet, Offset, Break, Mirror, Rotate, Scale, Stretch, Copy, Move, Aps, Undo, Extend, Tnin, Erase 3
دستورات نمايشي Regen, Redaw, Aenial View, Zoom, Pan 4
انتخاب كردن اشياء 5
نقاط كمكي 6
شبكه Grid ، Snap ومعرفي مفهوم Ortho بهمراه ترسيم نقشههاي ايزومتريک 7
متن نويسي: Mtext , Style , Text 8
هاشور 9
خواص اشياء : Layer , Line weight , Linetype , Color 10
معرفي Gnp و كاربرد آن ها در فرمان هاي Edit 11
بلوك: ساخت , درج, تقسيم نقشه در فايل هاي جداگانه, Xref ... , 12
فرمان هاي پيشرفته تر Draw Sketch, Spline, PolyLine, Glmeasure, Divide 13
فرمان هاي پيشرفته تر Modify (Multineedit, Splineedit, Pedit 14
اندازه گذاري: انواع ترسيم هاي اندازه گذاري و ويرايش آن ها 15
Units, Tolerance 16
مختصات سه بعدي و كنترل دوربين در فضاي دو بعدي
3D Orbit , Vport , View
17
مدل هاي سه بعدي (3D Poly Wire Frame) 18
مدل هاي سه بعدي Surface 3Dface, Edge, Pface, 3Dmesh , 19
گسترش مدل هاي سه بعدي
Surface 3D, Revolved Surface, Tabulated Surface, Ruled Surface, Mesh Surface, Object Surface
20
دستگاه هاي مختصات كاربر (ULS 21
ابزارهاي كمک كننده ديد در مدل هاي سه بعدي: Shade , Hide 22
مدل هاي سه بعدي Solid :ترسيم Primitive Solid 23
تركيب مد ل هاي اوليه
Solid, Suldract , Litersection,Union , interface
24
ويرايش در فضاي سه بعدي
BrArray , 3D mirror 3D Rotate , Align
25
ويرايش مدل هاي سه بعدي Solid : برش , مقطع , گرد كردن, پخ زدن, ... 26
چاپ نقشه هاي اتوكد (فضاي مدل و فضاي كاغذ) 27