سرفصل دوره فتوشاپ مقدماتی وپیشرفته
آشنايي با مفاهيم گرافيک كامپيوتري پيكسل ر رنگ در كامپيوتر ر -
Resolution ر Zoom ر Hand ر Navigato
1
نحوه استفاده از قلم هاي نقاش ر Clone Stamp ر Pattern Stamp و توضيح
پالت هاي Swatches ر Brush (سرقلم ها)
2
نحوه استفاده از انواع Marquee بعلاوه انواع Magic Wand-Lasso و منوي
Select به طور كامل - Quick Mask
3
توضيح تمامي دكمه هاي Tool Box با توالي مورد نظر استاد و همراه با
گزينه هاي قابل تنظيم هر يک از آنها در نوار گزينه ها ) Option Bar ( پالت -
Paths پالت - Styles
4
توضيح پالت Layers Styles و تمامي محتويات آن بعلاوه توضيح منوي
Layer به طور كامل همراه با انواع Layer Style (روش هاي سايه زني)
5
توضيح پالت Rulers و Guide Lines و Grid 6
توضيح راهنماهاي سه گانه Transfrom و Free Transfrom به طور اختصاصي
و كامل
7
مرور تمام منوهاي بالا و توضيح تمام گزينه هاي منوهاي بالايي 8
توضيح كار با فيلترها و تشريح حدود 10 فيلتر 9
تمرينات عملي + آزمون عملي + كنترل پروژه + رفع اشكال 10
آشنايي با دستورات انتخاب تصاوير خاص 11
آشنايي با Mask لايه و كاربردهاي اساسي آن 12
آشنايي با ابزار Pen و استفاده از مسيرها 13
آشنايي با اشكال و ويرايش نمودن آنها 14
استفاده بهينه از فيلترهاي فتوشاپ در طراحي هاي پس زمينه و ايجاد
جلوه هاي گرافيكي
15
ارائه مباحث تكميلي دربارة منوها و فرمان هاي اساسي در فتوشاپ 16
ارائه م ال هاي تكميلي در زمينه كارهاي عكاسي و طراحي 17
آشنايي با رتوش، ترميم و تغيير رنگ كردن تصاوير سياه و سفيد و رنگي 18
آشنايي با لايه هاي تنظيم گر در عكاسي و طراحي 19
ارائه تكنيک هاي خاك بر روي آنها و كار كردن با كانال ها 20