سرفصل دوره طراحی وب مقدماتی

- HTML:


شبكه ها و پروتكل هاي اينترنتي -
عملكرد يک - ISP و WebServer ، ايجاد صفحات وب و فرم کلی یک صفحه HTML
تگ هاي اصلي: Head, Body, Titel, HTML و آشنايي با خصوصيات تگ ها
تگ هاي مربوط به متن و فرمت آن، مشخصه های - Color, Size, Font, و... در
تگ هاي فوق
كار با تگ - <a> براي ايجاد Hyperlink و طرق كاربرد آن.
كار با انواع ليست ها، کاربا انواع تصاویر، تصویر به صورت لینک .وایجاد Thumbnail
كار با جدول و تگ ها و مشخصه هاي آن. كار با فريم ها - Frameset
آشنایی با انواع CSS ،- CSS ، فایلهای خارجی CSS ، CSS درون خطري In Line ،
آشنايي با انواع اصلي دستورات CSS و جای گزینی آن ها با دستورات فرمت
HTML براي صفحه -تصاوير، رنگ ها، حاشيه ها، ترازها، جداول و ليست ها

 

1

flash:

آشنايي با محيط - flash آشنايي با ابزار ترسيم - Line, Pencil و ... منوي File
آشنایی با نمادها و انواع Graphycal, Movie Clip, Button ، مفهروم Group
استفاده از Library ، كاربرد متن آشنايي با Time Line ، فريم ها
نحوه ساخت انيميشن آشنايي با لايه ها و نحوه كاربرد آن ها و لايه راهنما
آشنايي با نمادهاي - Movie Clip, Motion tween و ايجاد انيميشن با نمادها
آشنایی با Shape tween نحوه ساخت Mask -ساخت انیمیشن با نمادهاي گرافيكي
انتشار فايل هاي - Flash و انواع پسوندها و فرمت ها
كار با نمادهاي Button
آشنايي با اكشن هاي عمومي و پركاربرد
اکشن های مربوط به Movieclip ، نحوه ارتباط اكشن با اجزاي صفحه، روي دادها

2

dreamweaver:

شرح كلي محيط برنامه -
شرح كلي پانل هاي برنامه -
ايجاد صفحات ساده وب -
آشنايي با خصوصيات صفحه، آشنايي با انواع کدینگ وکدینگ Unicode و
كاربرد فارسي
استفاده از نماهاي - Design و Code
كاربرد تگ ها در محيط - Dream Weaver
جاي گذاري - Image و Placeholder - Image و تنظيمات آن (منوي Modify )
- Hyperlink و Link برای متن و تصویر Email Link Named Anchor و ... تغيير يک Link ، حذف لينک و
تعيين مقصد لينک ( Target )
تنظيم - Target

 

3

استفاده از ابزار فهرست - View در طراحی مانندكد Ruler, Grid و ...
فرمت متن (كاربرد پانل Properties ) منوي Text .
جدول در Dream ، استفاده ازنماهای Standard و Expanded و Layout ، تنظيم جدول (Modify )
قاب ها در Dream و تنظيمات مربوطه
انواع - Media در Dream و... استفاده از فايل هاي SWF مربوط بره Flash - Css
در Dream
ايجاد سايت و مديريت آن و تنظيم - Site Map

 

4