دوره های مرکز شریعتی

وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

 کلیک کنید 

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
----- -------------- 30 مدیریت پروژه
----- دانشجویان یا فارغ التحصیلان مکانیک 50 Solid Works
مشاهده   30 Matlab (مقدماتی)
----- دانشجویان یا فارغ التحصیلان مکانیک 80 Catia 1
-----   30 Gis 1
مشاهده   37 Spss
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
مشاهده ---- 30 فتوشاپ مقدماتی
مشاهده   ---- 75 فتوشاپ مقدماتی وپیشرفته
مشاهده   ---- 30 اتوکد مقدماتی
مشاهده   ---- 70 اتوکد مقدماتی وپیشرفته
مشاهده   فتوشاپ مقدماتی یا اتوکد مقدماتی 40 3dmax مقدماتی
مشاهده   فتوشاپ مقدماتی یا اتوکدمقدماتی 80 3dmax مقدماتی وپیشرفته
مشاهده     66 طراحی صفحات وب مقدماتی
مشاهده   طراحی صفحات وب مقدماتی 40 طراحی صفحات وب پیشرفته
مشاهده     30 ++ C
مشاهده   ++ C 40 # C
مشاهده   آشنایی با یک زبان برنامه نویسی 30 PHP
مشاهده   ------- 30 VB
مشاهده   ++C یا # C 50 Asp.net
مشاهده   ----- 50 Sql Server
مشاهده   اشنایی با یک زبان برنامه نویسی 30 Java
مشاهده   مصاحبه 40 Android 1
  مصاحبه 60 نصب ومدیریت شبکه
  ویندوز مقدماتی 30 ویندوز پیشرفته
مفاهیم -ویندوز -اینترنت -WORD ----- 70 ICDL 1
EXCEL-POWERPOINT-ACCESS ICDL1 72 ICDL 2
ICDL 1,2 ------ 142 ICDL (هفت مهارت )
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

 برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز (طول دوره (ساعت  نام دوره
مشاهده ------- 44 Level  1-15
  ---------- 44 FCE 1-4
---------- 44 CAE 1-4
---------- 40 CPE 1-4
------------ 44 PANEL
  ----------- 44 Movie  Experssion And Review
  ----------- 72 Pre-IELTS 1-2
  --------- 130 IELTS کامل
  ----------- 80 MSRT-EPT
  -------------   TOEFL
  ---------- 40 Academic Writing
      Writing 1-2
    20 Grammar 1-2
    40 TTC
    40 Vocabulary 1-2
      Speaking Extra 1-2
    ---- English For Special Purpose (ESP)
    40 WOW
    40 ARS
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
---- ------- 40 آلمانی
----- ------ 40 فرانسه
------ ------ 40 عربی
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
----- ------ 100 تکنسین داروخانه
------ ------ 32 کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیککنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
   ---- 232 تربیت مربی مهد کودک
   --- 92 تربیت معلم مدارس ابتدایی
   --- 256 حسابداری حرفه ای
   ----  30 آشنایی با اصول بازاریابی
  ----
 44 مهارتهای فروشنده موفق
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn