وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیککنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
مشاهده   ---- 30 فتوشاپ مقدماتی
مشاهده   مصاحبه 30 اتوکد مقدماتی
مشاهده   مصاحبه 70 JAVA
مشاهده   مصاحبه 40 انیمیشن مقدماتی
مشاهده   مصاحبه 66 طراحی صفحات وب مقدماتی
مشاهده   مصاحبه 30 ++ C
مشاهده   ------- 30 VB 1
مشاهده   مصاحبه 40 Android 1
  ویندوز مقدماتی 30 ویندوز پیشرفته
مفاهیم -ویندوز -اینترنت -WORD ----- 70 ICDL 1
EXCEL-POWERPOINT-ACCESS ICDL1 72 ICDL 2
  ---- 70 کودک رایانه E-Kids
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیککنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
مشاهده ------------ 44

CO _ C13

  ------------ 44

SO1_S6

مشاهده ------------ 44

L1_L15

  ------------ 44

تخصصی

  ---------- 2

کارگاه کار با دیکشنری

  ------- 2 Writing کارگاه
  به بالا L 9 2 کارگاه فیلم
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیک کنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
------ ------ 40 عربی
وب سایت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی

جهت مشاهده

برنامه کلاسی وثبت نام

کلیککنید

سرفصل پیش نیاز ( طول دوره (ساعت نام دوره
- - 40 روخوانی قرآن
- روخوانی 40 روان خوانی قرآن

دوره های نوجوانان مرکز شریعتی

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn